A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten, door VERIDOC worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en VERIDOC;
2. Consument: een natuurlijke of niet natuurlijke persoon;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of VERIDOC in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. VERIDOC: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen VERIDOC en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en VERIDOC gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
10. Website: de website Echtheidskenmerken.nl en alle andere technische oplossingen die gekoppeld zijn aan of een relatie c.q. verbinding hebben met deze website.- – – – – – – – –

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Maatschap VERIDOC
E-mailadres: [email protected]
Kamer van Koophandel-nummer: 74230115

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VERIDOC en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen VERIDOC en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VERIDOC voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij VERIDOC zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. – – – – – – – – – –

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als VERIDOC gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VERIDOC niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.- – – – – – – – – –

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VERIDOC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door VERIDOC is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VERIDOC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt VERIDOC voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal VERIDOC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. VERIDOC kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VERIDOC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. VERIDOC zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
b. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 6 – De prijs
1. VERIDOC behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar op 1 januari de tarieven te herzien. Een wijziging van tarieven per 1 januari van een jaar zal steeds uiterlijk in de maand december, voorafgaande aan het nieuwe jaar, aan de consument kenbaar worden gemaakt.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan VERIDOC producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar VERIDOC geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.- – – – – –

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. VERIDOC staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 8 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Duur:
1. De overeenkomst heeft een duur van één jaar. De consument kan na één jaar de overeenkomst opzeggen, met een opzegtermijn van één maand, zoals vermeld in lid 3.

Verlenging:
2. De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst wordt automatisch verlengd of vernieuwd voor bepaalde duur, na kennisgeving van verlenging aan de consument.

Opzegging:
3. De consument kan de overeenkomst opzeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand, voorafgaande aan de beëindigingsdatum van de overeenkomst, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
4. VERIDOC behoudt zich het recht voor een overeenkomst te beëindigen, indien VERIDOC van mening is dat de consument onrechtmatig heeft gehandeld met de aangeboden informatie van de website of onrechtmatig heeft gehandeld in strijd met de regels van de Algemene Voorwaarden en/of de Disclaimer.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 9 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument heeft de plicht om onjuistheden of wijzigen in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VERIDOC te melden.
2. Indien de consument een aparte factuur krijgt toegezonden voor verrichtte werkzaamheden, dient deze te worden voldaan binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door VERIDOC is gewezen op de te late betaling en VERIDOC de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is VERIDOC gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. VERIDOC kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
4. Indien de consument niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, zie voorgaande, kan hem de toegang tot de website en/of andere producten van VERIDOC worden geweigerd.- – – – – – –

Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VERIDOC.
2. De consument dient VERIDOC in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 11 – Geschillen
1. Op overeenkomst(en) tussen VERIDOC en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.- – – – – – –

Artikel 12 – Verklaring van afwijzing van juridische aansprakelijkheid
1. De beschikbaar gestelde informatie op de website is: uitsluitend van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit, eventueel vermeldt, op een getoond document, gericht.
2. Deze informatie is: niet noodzakelijk alomvattend, echter VERIDOC streeft naar volledigheid.
3. Deze informatie is: soms gekoppeld aan externe sites waarover VERIDOC geen controle heeft en waarvoor VERIDOC geen verantwoordelijkheid draagt.
4. Deze informatie is: geen rechtskundig advies (voor specifiek advies moet u steeds een deskundige raadplegen).
5. Sommige gegevens of informatie op deze site kunnen echter zijn gecreëerd of gestructureerd in files of formats die fouten kunnen bevatten.
6. VERIDOC kan niet uitsluiten dat onze dienst wordt onderbroken of anderszins door storing of technische problemen wordt beïnvloed.
7. Als VERIDOC op onjuistheden wordt gewezen, zal VERIDOC trachten deze zo snel mogelijk aan te passen of te verbeteren. VERIDOC wijst echter iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik.
8. VERIDOC aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de inhoud op websites en handelingen van andere partijen waar via deze website door middel van hyperlinks naar verwezen wordt.
9. VERIDOC is niet aansprakelijk indien er foutief materiaal is aangeleverd en evenmin voor de fouten en kosten die daaruit voortvloeien.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 13 Voorwaarden met betrekking tot intellectueel eigendom
1. Alle abonnees van deze website is het toegestaan om van de content gebruik te maken onder de voorwaarde dat de inhoud niet wordt gekopieerd.
2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van VERIDOC, tekst, afbeeldingen, multimedia of andere content van deze website te gebruiken, te dupliceren of te kopiëren. Het intellectueel eigendom van alle inhoud behoort toe aan VERIDOC.- – – – –

Versie: VERIDOC 1.7/januari 2020.

*************************

Download Algemene Voorwaarden….hier
error: Deze content is beveiligd !!
Scroll naar boven